آخرین منجی هستی (منتظران ظهور)

برای سلامتی و تعجیل در فرج سرور و مولایمان امام مهدی (عج) صلوات.

آخرین منجی هستی (منتظران ظهور)

برای سلامتی و تعجیل در فرج سرور و مولایمان امام مهدی (عج) صلوات.

آخرین منجی هستی (منتظران ظهور)

بسم الله الرحمن الرحیم
وبی که مشاهده می کنبد مجموع پرسش و پاسخ هایی است که امکان دارد برای یک فرد پیش بیاید. سوالاتی که ممکن است در حوزه دینی یا خارج از آن باشد. امید آن را داریم که توانسته باشیم قدمی هرچند کوچک و ناچیز در اشاعه اسلام برداشته باشیم. و در نهایت توانسته باشیم مقدرات ظهور آخرین منجی بشریت حضرت امام مهدی (عج) را فراهم کنیم. به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجت بن الحسن (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که صد البته نزدیک است

پربیننده ترین مطالب
نویسندگان

محتوای کتابهای انجیل و تورات چه بوده است؟

يكشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۴، ۰۶:۴۲ ق.ظ

پرسش:

محتوای کتابهای انجیل و تورات چه بوده است؟

پاسخ:

کتاب مقدس مسیحیان دو بخش دارد:
1. عهد عتیق که مشتمل بر تورات و کتاب ها ی انبیاء می باشد.
2. عهد جدید که مشتمل بر چهار انجیل و چندین رساله می باشد.
علت این نامگذاری آن است که مسیحیان بر این باورند خدا با انسان دو پیمان بسته است: یکی پیمان کهن و قدیمی به وسیله پیامبران پیش از حضرت عیسی، در این پیمان مرتبهای از نجات از طریق وعد، وعید، قانون و شریعت به دست میآید و دیگری پیمان نو، توسط خدای متجلی یعنی عیسی مسیح، در این پیمان نجات از طریق محبت حاصل میشود به این معنی که خدای پسر [حضرت عیسی] به شکل انسان مجسم میشود، گناهان بشر را بر عهده میگیرد و با تحمل رنج صلیب، کفاره گناهان مردم میشود.(1)
عهد عتیق دارای 39 کتاب است که از نظر موضوع به چهار بخش تقسیم میشود:

بخش اول: تورات: این بخش دارای پنج کتاب به عنوان اسفار است که در باور مسیحیان و یهود، حضرت موسی آنها را آورده است:
1. سفر پیدایش: آفرینش جهان، داستانهای حضرت آدم و حوا، نوح، ابراهیم، اسماعیل، لوط، اسحاق و...
2. سفرخروج : تولد و بعثت حضرت موسی، خروج بنیاسرائیل از مصر، هلاکت فرعونیان و احکام.
3. سفرلاویان: احکام و قوانین کاهنان یعنی روحانیان یهودی از نسل هارون و از خاندان لاوی، نحوه قربانی کردن.
4. سفر اعداد: سرشماری و آمار بنیاسرائیل در عصر حضرت موسی، شریعت و تاریخ تشریع برخی از احکام.
5. سفرتثنیه: تکرار احکام و قوانین که در سفرهای قبلی آمده است.

بخش دوم:تاریخ بنیاسرائیل پس از وفات حضرت موسی و جانشینش یوشع بن نون که 12 کتاب دارد:
1. صحیفه یوشع: تاریخ و سیره یوشع بن نون جانشین حضرت موسی.
2. سفر داوران : جنگ یهودا با کنعانیان و تصرف اورشلیم پس از وفات یوشع....
3. کتاب روت: شرح حال زنی به نام روت از جدّات حضرت داود: همسر بوعزکه عوبید را آورد و عوبید یسّی را و یسّی داود را آورد.
4. کتاب اول سموئیل: تاریخ سموئیل نبی و تعیین شائول [طالوت] به سلطنت.
5. کتاب دوم سموئیل: شروع پادشاهی حضرت داود پس از وفات شائول.
6. کتاب اول پادشاهان: ادامه پادشاهی حضرت داود و پادشاهی حضرت سلیمان و جانشینان او.
7. کتاب دوم پادشاهان: ادامه تاریخ پادشاهان بنیاسرائیل تا حمله بختنصر و سقوط بابل.
8. کتاب اول تواریخ ایام: نسبنامه بنیاسرائیل و تکرار تاریخ آنها تا حضرت داود.
9. کتاب دوم تواریخ ایام: تاریخ پادشاهی حضرت سلیمان و پادشاهان بعدی تا سقوط بابل. [این دو کتاب تا حدودی تکرار است].
10. کتاب عزرا: نوسازی اورشلیم و آزادی یهودیان همراه عزیز مصادف با پادشاهی ایران، کورش.
11. کتاب نحمیا: بازگشت یهودیان به بیت المقدس: این کتاب از زبان نحمیا فرزند حکلیا ساقی اردشیر اول پادشاه هخامنشی گفته شده و داستان آزادی و برگشت یهودیان را یادآور میشود.
12. کتاب استر: رفع خطر نابودی یهود با وساطت استر که به عنوان کنیز به خدمت پادشاه اخشورش آمده بود و از او خواست که قوم یهود را ببخشد.

بخش سوم:حکمت، مناجات و شعر: این بخش مشتمل بر پنج کتاب است:
1. کتاب ایوب،
2. کتاب مزامیر: زبور داود.
3. کتاب امثال سلیمان نبی: کلمات حکمتآمیز.
4. کتاب جامعه: اسم مستعار حضرت سلیمان.
5. کتاب غزل غزلهای سلیمان، اشعار عاشقانه.

بخش چهارم: پیشگوئیهای انبیأ: مشتمل بر هشدارها و تهدیدات پیرامون سرنوشت بنیاسرائیل با 17 کتاب:
کتاب اشعیا نبی. کتاب ارمیا نبی. کتاب مراثی ارمیا، کتاب حزقیال، کتاب دانیال نبی مدفون در شوش ایران. کتاب هوشع نبی. کتاب بوئیل نبی. کتاب عاموس نبی. کتاب عوبدیای نبی. کتاب یونس نبی. کتاب میکاه نبی. کتاب ناحوم نبی. کتاب حبقّوق نبی . کتاب صفینای نبی. کتاب حجّی نبی. کتاب زکریای نبی و کتاب ملاکی نبی.
عهد جدید دارای 27 کتاب و در چهار بخش تنظیم شده است:
اول: اناجیل:
1. انجیل متی: سیره و موعظههای حضرت مسیح با اشاره به پیشگوییهای عهد عتیق، شروع این کتاب نسب نامه عیسی مسیح همراه با تناقضات است.
2. انجیل مرقس: نحوه بعثت و تبلیغ حضرت عیسی، موعظههای وی، مخالفت یهود، به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح و….
3. انجیل لوقا: سیره و مواعظ عیسی مسیح، به صلیب کشیده شدن وی، زنده شدن از قبر و رفتن به آسمان.
4. انجیل یوحنا: سرگذشت حضرت عیسی، بشارت حضرت یحیی برآمدن مسیح و شهادت به نبوت او، مرگ و زنده شدن مسیح….
دوم : اعمال رسولان این بخش مشتمل بر یک کتاب و نوشته لوقا نویسندهی انجیل لوقا در شرح حال رسولان به ویژه پطرس بالا رفتن عیسی مسیح و… است که در 28 باب تنظیم گشته است.
سوم: نامههای رسولان: نوشتههای رسولان مسیحیت به جوامع و افراد مسیحی و غیر مسیحی مبنی بر دستورالعملهایی است که بعدها در عهد جدید به وجود آمدند که بیشتر این نامهها از پولس است و چندتایی نیز از پطرس، یوحنا، یهودا، یعقوب و… میباشد:

1. نامهها و رسالههای پولس:رساله به رومیان. رساله اول به قرنتیان. رساله دوم به قرنتیان. رساله به غلاطیان. رساله به افسسیان. رساله به فیلپّیان. رساله به کولسیان. رساله اول به تسّالونیکیان. رساله دوم به تسّالونیکیان. رساله اول به تیموتائوس. رساله دوم به تیموتائوس. رساله به تیطس. رساله به فلیمون.

2. نامهها و رسالههای دیگران:رساله به عبرانیان [برای یهودیان از پولس یا فرد دیگر نامشخص]. رساله یعقوب. رساله اول پطرس. رساله دوم پطرس. رساله اول یوحنا. رساله دوم یوحنا. رساله سوم یوحنا و رساله یهودا. [همه اینها برای عموم مسیحیان بود].
چهارم : مکاشفه یوحنای رسول در 22 باب.(2) که در آخر عهد جدید آورده شده است.پاورقی:

1. توفیقی، حسین. آشنایی با ادیان بزرگ، تهران، سمت، 1381 هـ ش، ص 127.
2. برگرفته از کتاب مقدس. انگلستان، ایلام، سوم، 2002م.

  • ۹۴/۰۹/۰۱
  • علیرضا شکوری